Верховна Рада України ухвалила закон «Про вищу освіту».

За ухвалення документа проголосувало 276 народних депутатів, передає кореспондент Forum'у.

Представляючи законопроект у парламенті, голова Комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич зазначила, що «власні надходження державних і комунальних навчальних закладів, наукових установ, отриманих від оплати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти» нараховуватимуться на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті у територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також на поточні або депозитні рахунки установ державних банків.

«Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення на депозитні рахунки установ державних банків, включаються до фінансового плану, кошторису вишу, наукової установи і не можуть використовуватися на придбання майна та його використання, капітальне будівництво і ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в рамках статутної діяльності вишу, наукової установи», - повідомила Гриневич.

Крім того, документом передбачається врахувати під час підготовки проекту Державного бюджету України-2015 витрати, необхідні для забезпечення організації роботи Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з 1 вересня 2015 року.

Відповідно до ухваленої редакції, мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна.

Проектом закону пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади функціонування вищої освіти на засадах інтеграції освіти, науки та інновацій, автономії вищих навчальних закладів, рівного доступу до якісної вищої освіти, співпраці вишів з бізнесом і державою.

Також, згідно із законом, автономія вищих навчальних закладів реалізується шляхом створення умов для забезпечення самостійності в ухваленні рішень вищими навчальними закладами щодо освітньо-наукового, інноваційного, організаційного, кадрового, економічного напрямів діяльності та розвитку академічних свобод через розмежування повноважень органів державного управління, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, і власне самих вищих навчальних закладів, таким чином, щоб органи державного управління переважно відповідали за розробку та втілення державної політики в галузі освіти, науки та інновацій, а вищі навчальні заклади здійснювали весь обсяг повноважень, пов'язаних з якісною підготовкою кваліфікованих кадрів, виконанням наукових досліджень та інноваційною діяльністю; вдосконалення майнових відносин у сфері вищої освіти, зокрема щодо формування матеріально-технічної бази (передача засновниками майна вищим навчальним закладам на праві господарського ведення), гарантій права власності вищих навчальних закладів на результати науково-інноваційної діяльності.

Законом передбачено співпрацю вишів та бізнесу у сфері вищої освіти і науки шляхом запровадження механізмів інноваційного розвитку країни за рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу і держави; створення умов для залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентності випускників вищої освіти, визначення змісту вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, розвитку навчально-лабораторної бази вищих навчальних закладів, забезпечення місць практики, працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Змінами до Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність» визначається, що вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Присвоєння вченого звання професора, доцента і старшого дослідника здійснюється вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства і затверджується атестаційною колегією центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки.

Положення про грантове фінансування проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету України затверджується Кабінетом Міністрів.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності (крім об'єктів права інтелектуальної власності воєнного значення та національної безпеки), створені державним коштом залишаються за науковою установою-виконавцем відповідних форм (видів) науково-технічної діяльності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання), якщо інше не встановлено договором.

З метою підтвердження якості освітньої діяльності за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, вищі навчальні заклади мають право проходити процедуру акредитації спеціальностей, за якими вони здійснюють підготовку фахівців.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими ступенями: молодший спеціаліст - забезпечують коледжі; бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук - забезпечують університети, академії та інститути.

Автономія вищого навчального закладу - самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, навчально-виховного процесу, внутрішнього управління, фінансів тощо.

Права вищого навчального закладу, що визначають зміст його автономії, встановлюються законом і не можуть бути обмежені іншими законами та нормативно-правовими актами.

Тетяна Мацур, ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

957